Integritetspolicy

Introduktion:

På MinKorg AB, org.nr. 559305-1427 (”MinKorg”) är din personliga integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. MinKorg är ansvaring för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter är:

Email: kundtjanst@minkorg.se

Adress:

Marieholmsgatan 64, 41502 Göteborg

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan relatera till den personen. Det handlar om till exempel namn och personnummer, bilder, e-postadresser, hemadress och IP-adress. 

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter betyder allt som sker med personuppgifterna, till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, organisering, radering, ändring och överföring.

Godkännande av integritetspolicy

Vid användning av våra digitala kanaler eller tjänster tillåter du oss att använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Det är nödvändigt att acceptera MinKorgs Integritetspolicy för att använda de digitala kanalerna eller tjänsterna.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du besöker MinKorg.se (”Webbsidan”) samlar vi automatiskt in uppgifter om dig via cookies och andra verktyg (såsom webbanalysverktyg och pixeltaggar) med förbehåll för villkoren i denna Integritetspolicy och tillämpliga lagar och förordningar. Uppgifterna i huvudsak är:

 • Din IP-adress
 • Din geografiska plats (begränsad till stad och land)
 • Din nätoperatör

När du registrerar eller handlar via Webbsidan samlar vi in personuppgifter om dig i huvudsak ditt namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer och kontaktuppgifter, köp- order- och användningshistorik samt uppgifter som du själv lämnar till oss. 

Vi kan samla in uppgifter om dig från legitima tredje part. De uppgifterna är följande:

1)    Namn, telefonnummer, e-postadress

2)    Adressuppgifter från offentliga databaser för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

3)    Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för:

 • Att fullgöra våra skyldigheter enligt vårt serviceavtal och följa lagliga krav och auktoritetsförfrågningar.
 • Att ge dig den bästa tjänsten som möjligt genom att följa regler i lag.
 • Att erbjuda dig nya produkter och tjänster.
 • Att göra statistik för reklamändamål
 • Att förbättra av vår verksamhet och affärsändamål

Personuppgifter till annan

Vi delar inte personuppgifterna med någon tredje part och för kommersiellt bruk, såvida inte utelämnande av dina personuppgifter krävs enligt lag eller i samband med ett pågående rättsligt, administrativt eller indrivningsförfarande där du och vi är parter.

Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel underleverantörer eller olika IT-leverantörer (t.ex. molntjänstleverantörer hos vilka personuppgifter kan komma att lagras) för våra digitala kanaler eller tjänster och olika betalningsförmedlare (Dintero AS) som kan bistå oss vid hantering av din betalning. Vi kommer alltid att begränsa sådana leverantörers tillgång till de personuppgifterna. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar personuppgifternas säkerhet och konfidentialitet. Personuppgiftsbiträden anlitas bara för de ändamål som är kompatibla med de syften vi själva har för behandlingen.

Vid överföringar av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, tas särskilda skyddsåtgärder, exempelvis tecknandet av avtal som innehåller standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

Hur länge lagras Personuppgifter?

Vi kommer inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna integritetspolicy. Vi kommer i övrigt att radera personuppgifter fem (5) år från när affärsrelationen avslutats.

Vi kan också behöva spara dina personuppgifter under en längre tid av andra skäl, till exempel för att följa lagkrav (till exempel skattelagstiftning, bokföringslagar eller domännamnregistreringar). 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel:

1-Statliga myndigheter som polisen och Skatteverket när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2-Företag som hanterar allmän godstransport (logistikföretag och speditörer).

3-Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi kommer inte att avslöja dina personuppgifter i någon annan mån än vad som beskrivs.

Vad är dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar?

Du har ett antal rättigheter i enligt gällande lagstiftning:

Rätt till tillgång

Du kan begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du kan också begära att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 Rätt till radering

Du kan begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan ha rätt att förneka din begäran vid legala skyldigheter (såsom bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning) som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas:

 • Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta, under den tid vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de angivna ändamålen, men du behöver dem för att kunna försvara rättsliga anspråk.
 • Om du motsätter dig att vi raderar dina personuppgifter.
 • Du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål. Du kan begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vid invändning måste du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vi upphör att behandla personuppgifterna såvida vi inte visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter för att använda dem hos en annan personuppgiftsansvarig, till exempel flytta uppgifter till ett annat bolag. Rätten gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal vi har med dig. Rätten till dataportabilitet gäller inte när det finns en rättslig skyldighet och det är tekniskt svårt att genomföra.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har alltid rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten för integritetsfrågor, Integritetsskyddsmyndigheten. Men vi ber dig att kontakta oss först så att vi gör allt vi kan för att hjälpa dig.

Cookies

Cookies är små filer som webbserver skickar till din enhet att övervaka dig och komma ihåg viss information om dig till exempel vad som finns i din kundvagn (t.ex. dina inköp och köpmönster) på en e-handelsplats eller din inloggningsinformation. Våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt och förbättrar tjänsterna för dig.

Vi använder cookies för att analysera uppgifter angående din användning av Webbsidan och våra serveringstjänster och att rikta relevant marknadsföring till dig.

På Webbsidan använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbsidan du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbsidan som t ex Google Analytics).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar data i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av Webbsidan. Du godkänner våra cookies när du besöker Webbsidan för första gången.

Ändring av integritetspolicy

MinKorg behåller sig rätten att uppdatera och ändra integritetspolicy utan något föregående varsel. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på Webbsidan.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta MinKorg som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

 

MinKorg Integritetspolicy har uppdaterats 2021-05-09